Eco CNC PIG 01 (KT Gamma miễn dịch bệnh dịch tả, PPRS, PED,TGE, LMLM, suyễn, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, kích thích tăng trọng lợn con. 1ml 10kg nhắc lại sau 48h 72h) 20ml
CNC Anti Ecoli (KT E coli) 20ml