PV VX Phó Thương Hàn (PTH) 10 liều
PV Tụ Huyết Trùng Heo (THT) 10 liều
VX PV Tri I.Vac KÉP ( Dịch tả+THT+PTH) 3 in1
PV VX Viêm Ruột Hoại Tử Dê (10 liều)
PV THT DÊ (10 LIỀU)
Lasota Chịu Nhiệt (50 Lọ/Hộp)
PV THT Gia Cầm 50l
PV THT Trau Bo 25l
PV THT Gia Cầm 100l
PV VX Kép ( Tam Lien) 10 liều
PV vx PTH THT 10 liều (Nhị Liên)
Vx PV Dịch Tả Heo 10 liều