NPĐ ASI CIDE (Thuốc sát trùng) 5 LÍT
NPĐ POVIDINE (Thuốc sát trùng) 5LÍT
NPD ASI Genta Amox 100ML
NPD ASI Flor 400 LA 100ML
NPD ASI Flor Doxy INJ 100ML
Asi Ecotra 250 200ml
NPĐ ASI CIDE 500ml (Thuốc sát trùng)
NPĐ Flormix 50 1kg
NPĐ Flordox (Hen khẹc, ORT, CRD, THT, PTH) 10ml
ASI Ecotra 10ml
NPĐ Vitamin C 15% (ASI C QUIN 15) 1kg
NPĐ ASI CIDE 100ml (Thuốc sát trùng)
NPĐ Flormix 50 100gr
NPĐ Povidine 1lit (Thuốc sát trùng)
NPĐ Asi Cide 1l (Thuốc sát trùng)