NThai Tialin thái 100ml
NThái T Ivermectin 1% (KST) 100ml
N Thái Butamin 100ml
NThái TTS 20ml
NThái T Tere 100ml
NThái Macavet (Flor Doxy) 20ml
NThái Vidan T (Lincomycin + Actinospectin) 20ml
NThái Macavet (Flor Doxy) 100ml
NThái Vidan T (Lincomycin + Actinospectin) 100ml
NThai T Cúm 100gr
NThai T Colivit 100g
NThai T EIMERIN 100G
NThai TIC 10g (50 gói/bịch)
NThai TIC 100g
NThai T Colivit 10g (50 gói/bịch)
NThái Bộ Đầu Đen
NThai T Coryzine 100g