Mekong D50 Thúc Gà Vịt 1kg
MEKONG M14 An Thai 500g
MEKONG D49 Ra lông nhanh 1kg
MEKONG D40 Sữa Mẹ 1kg
MEKONG M21 Vỗ Béo Bò 1kg
MEKONG D49 Ra lông nhanh 100gr
MEKONG M18 Mau lên giống (AD3E) 1kg