Drich Vitamin K3 1% 10ml
Drich Chymosin Oral (gà đá) 10ml
Mebi Immino OneS ( Kháng thể heo) 20ml
Mebi Immino OneS ( Kháng thể heo) 100ml
Mebi Ceftri One 50 inj 250ml( cặp vịt)
Mebipha Ceftri One La 20ml
Mebipha Ceftri One LA 100ml
Drich Anta Pham (An Thần) 10ml
Metri Oral 50ml
Metri Oral 100ml
Drich Pharmalox (chướng hơi, táo bón) 100gr
Drich Pharcado (KST chó, mèo) 2gr (25 gói/hộp)
Drich Phar Combido 5ml (15 lọ/hộp) (Chó, Mèo)
Mebipha Strep Berin 100gr (Hộp 20 gói)
Drich Gentamycin (nhỏ mắt) 50ml (hộp 18 lọ)