Kim 9D (9x20) / vỉ 10 cái
Dây nối kim tiêm thú y, 0.5m & 1m
Kim 7 x 13 (7N)
Kim 9 x 15 (9N)
Kim tiêm Gà,Vịt 22Gx1/4
Kim 12 x 20 (12D)
Kim 16 x 15 (16N)
Kim 16 x 38 (16D INOX)/ kim to tiêm nái
Kim Cong 13
Kim 16 x 20 (16D)
Kim 12x15 (12N)
Kim 9x15 (9N) Vỉ xanh
Kim 18
Kim của kìm bấm thẻ tai