AFTOGEN OLEO (LMLM) 25 Liều
Ruồi vàng - muỗi (Diệt dòi)
VX Viêm Da Nổi Cục (Ai Cập) KEMIN MEVAC LSD (10 Liều)
SH Hitex zym 1kg
VX Viêm Da Nổi Cục Lumpyvac 25 Liều
HN Kiến Gián (New)
Vòng Cổ ve rận Chó
Vòng Cổ ve rận Mèo
HN Men Ủ Cỏ Hoạt Tính 500g
Emitan 10g (25gói/bịch)
Vien On Thanh 20g
H.Noi Balasa 1kg
H.Noi B1 vien
Hnguyen Bắt Mùi Hôi 1 lít
Contact
TD Amox 10gr (50 Gói/Hộp)
TD Enrocolivit 10gr (50 Gói/hộp)
DViet TTS 100gr
DViet TTS 10gr (50Gói/Bịch)
Viên Ôn Thanh 100g
Viên Ôn Thanh ( 25vỉ/ Lốc)
Phavet Tyfazol 10g (50Gói/Hộp)
ICON 2.5 EC 1lít
H.Nguyen Men U NN1 1kg
Depo