Máy cắt mỏ cơ bé
Máng ăn Gà màu Xanh (1.5kg)
Máy cắt mỏ Gà (Máy bán tự động)
Máng uống tự động cho Gia Cầm
Máng Uống 4 Lít
Máng Uống 2 Lít
Máng ăn xoay (gà con)
Máng ăn Gà 15 Ô (7kg)
Máng ăn Ga 12 ô (3kg)
Máng uống Gà 10 lít
Khay Tròn