Cao Long ADE Bcomplex 1kg (bung đùi, nở mông)
Cao Long Calci ADE Biotin 1kg
Cao Long Bung Đùi 5kg/Xô (bung đùi, nở mông vai)
Cao Long - Bcomplex c 10kg
ADP Polyzyme 1kg
ADP Bcomplex C 1kg
Cao Long Protid Super Mix Bung Đùi (bung đùi, nở mông vai) 1kg
Cao Long - Men Sieu Tang Trong 1kg
Cao Long - Bcomplex c 1kg
Cao Long - Men 5kg/Xo
Cao Long - Bcomplex c 500g
ADP Bcomplex C 500g