BM Bại Liệt Sã Cánh 20g (50 gói/ hộp)
Cef Ke Sal 20ml
BM Coli Plum 10g
Hupha T 5000 10ml (hộp 20 lọ)
Hufa- Bykomycin 10gr (25 Gói/Hộp)
BM Thiamfenicol 10gr (50 Gói/hộp)
BM Gà rù 50gr
BM Thiamfenicol 100gr
Contact
BM Gà Rù 100gr
BM Gà rù 10gr (50 Gói/ Hộp)
BM Thiamfenicol 50gr