Bayer Vit ADE gói 1kg
Baye Sebacil (ghẻ)100ml
Bayer Vigatol E 50ml
Bayer Racumin (Chuột rắc) 10g
Bayer Catosal 100ml
Baye Virkon S 500g
Bayer Prolongen 100ml
Bayer Prolongal 50ml
Bayer Calphon 100ml
Bayer Baytril Max 100ml
Bayer Baytril 5% 100ml
Bayer Baytril 10% 1l