SGV Doxy 50% Premix 1kg
Anova Defaty (Chromix bung đùi , nở mông vai) 1kg
Anova Mectin 0.25% 20ml
Anova Chống Còi, Mau Lớn (bung dui) 1kg
Anova Super Milk 1kg/ sữa
Anova Multizyme (Men) 1kg
Anova Siêu Tăng Tốc (xô/5kg)
Anova E Selen 500 100g
Anova Nova Cef D (Complete set) 100ml
Anova Siêu Chống Còi (Bung dui) 5kg/xô
Anova Genta Tylo 100ml
Anova Cefur 20ml
Anova Cefur 100ml
Anova Cide (Sát trùng) 1 Lít
Navetco DOT 100ml
Anova Genta Tylo 20ml
Anova Selen E 1kg
Anova Nova Colispec 50ml
Anova Amox La 20ml
Anova Amox LA 100ml
Anova Metogen 1kg
Anova Tera trứng 1kg (Tăng trứng)
Anova Novasal 20ml
Anova Novasal 100ml