Anova Defaty (Chromix bung đùi , nở mông vai) 1kg
70,000đ
Nova DOC 20ml
29,500đ
Anova Mectin 0.25% 20ml
14,500đ
Anova Chống Còi, Mau Lớn 1kg
48,000đ
Anova Defaty (Chromix bung đùi , nở mông vai) 500g
35,000đ
Anova Super Milk 1kg/ sữa
77,000đ
Anova Multizyme (Men) 1kg
49,000đ
Anova Siêu Tăng Tốc (xô/5kg)
Anova E Selen 500 100g
Anova Nova Cef D (Complete set) 100ml
Anova Siêu Chống Còi/ xô 5kg
Anova Genta Tylo 100ml
Anova Cefur 20ml
Anova Cefur 100ml
Anova Cide 1lit
Navetco DOT 100ml
Anova Genta Tylo 20ml
Anova Selen E 1kg
SGV Vitamin K 10ml
Anova Nova Colispec 50ml
Anova Amox La 20ml
Anova Amox LA 100ml
Anova Metogen 1kg
Anova Tera trứng 1kg (Tăng trứng)