Công ty TNHH Sang Đông Nhi

----

Số 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày xuất hóa đơn:

Số hóa đơn