12333

12333
1 Hồ Bá Cường 1993 Data Analyst Phòng Business intelligence 9h00 Ngày 14.02.2020
Test qua WP
Phòng Đào tạo tầng 1
Ms. Mai Trần
Wp: Trần Thúy Quỳnh Mai - P.DVKH HCM
2 Phạm Vũ Tuấn 1990 Lập trình viên PHP Phòng phát triển phần mềm OCC
3 Lê Thị Hằng 1993 Digital Marketing Phòng Marketing
4 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1997 Nhân viên kiểm thử phần mềm Phòng kiểm thử phần mềm 1
5 Nguyễn Thanh Vân 22/02/1997 TS TSHN1